Hærens chefer drøfter fremtiden


Hærens chefer drøfter ivrigt de vigtige spørgsmål om, hvordan Hæren skal se ud i fremtiden.

fre. 9. jan. 2015"Vi kan som chefer føre enheder i krig. Derfor kan vi også træffe rigtige driftmæssige beslutninger, så længe vi har en hensigt og et sæt rammer."

Kilde: forsvaret.dk.


Generalmajor H.-C. Mathiesen diskuterede Hærens status, problemer og fremtid med over 100 af Hærens chefer i Vingsted i denne uge.

Skal Hæren vokse eller 'optimeres' endnu mere?
     Skal Hærens myndigheder have mere frihed til egne beslutninger?
     Skal tempoet i uddannelsen skrues op eller ned?
     Det var disse og andre vigtige spørgsmål, der blev drøftet mellem Hærens topchefer på et stort seminar i Vingstedcenteret den 8. og 9. januar.

Vi gaber over for meget og Hæren har for travlt
     Chefen for Hærstaben, generalmajor H.-C. Mathiesen, konstaterede, at tempoet i Hærens uddannelse har været meget højt i 2014. Så højt, at det blandt cheferne blev drøftet, om det ambitiøse niveau gik ud over kvaliteten. Der til kommer, at kompleksitetsniveauet på de lavere niveauer er blevet meget højt.
     Flere chefer argumenterede for at nedsætte det høje uddannelses- og øvelsestempo og derfor måske nedsætte ambitionsniveauet. De drøftede derefter, hvordan man kunne skære ned på tempoet og alligevel fastholde det høje kvalitetsniveau og derved få tid til dygtiggørelse.
     Chefen for Hærstaben, generalmajor H.- C. Mathiesen vurderer, at Hærens robusthed og redundans er udfordret.

Skal enhederne have mere tid til uddannelse?
     Der var forskellige opfattelser af uddannelsesniveauet generelt. Der var dog udtalt enighed om, at der er behov for at skabe bedre tid til den grundlæggende uddannelse af enkeltpersoner og de laveste enhedsniveauer. Det blev derfor diskuteret, hvordan denne tid kunne findes. Et af elementerne kunne være at reducere i samvirkeuddannelsen.
     I dag er Hærens enheder på skift på beredskab i½ år ad gangen. Derfor skal de i dag uddanne sig i forløb af 1½ år. Denne cyklus har medført et meget komprimeret uddannelses- og øvelsesprogram med et højt aktivitetsniveau. Derfor blev det drøftet om Hærens uddannelsescyklus skal ændres til eksempelvis en 3 års cyklus. En evaluering af uddannelsesmodellen vil blive gennemført i efteråret 2015. Her vil erfaringerne fra uddannelsen i 2014 og 2015 blive samlet og vurderet.
     Garnisonskommandanten i Vordingborg, oberstløjtnant Per Hinrichsen mener, at Hæren skal styrke den enkelte soldats grunduddannelse.
     - Det er hver enkelt soldats basale færdigheder, der er grundstenene, som vi skal bygge oven på. Gør vi ikke det ordentligt, udhuler vi vores egen professionalisme, fastslår oberstløjtnant Per Hinrichsen.

For meget styring, regulering, kontrol og administration
     - Jeg ønsker at fjerne alle vores direktiver og at øge frihedsgraden for Hærens myndigheder, siger chefen for Hærstaben, generalmajor H.-C. Mathisen - dog med et skævt smil.
     - Det er selvfølgelig ikke muligt helt at fjerne alle Hærens egne direktiver, men vores ambition må være at skrue ned for styringsivrigheden, slår han fast.
     Herefter drøftede cheferne, hvordan Hæren kunne lempe den administrative belastning i de spidse ender og forenkle reglerne.
     Chefen for opklaringsbataljonen på Bornholm, oberstløjtnant Brian Nissen, mener, at generalens oplæg om færre direktiver peger i den rigtige retning.
     - Vi skal have så få direktiver og regler, som muligt. Vi kan som chefer føre enheder i krig. Derfor kan vi også træffe rigtige driftmæssige beslutninger, så længe vi har en hensigt og et sæt rammer, vurderer oberstløjtnant Brian Nissen.
     - Der er i Hæren en stor lyst til at direktivgive og en stor efterspørgsel efter retningslinjer oppefra. Vi bør dog i fællesskab modarbejde denne store ivrighed efter detailregulering i Forsvaret, udtalte vicechef for Hærstaben, oberst Keld. R.J. Christensen.
     - Vi ønsker mindre skriftlighed og lidt mindre dokumentation, så vi og vores chefer kan koncentrere sig om det vigtigste, siger obersten.
     Han ønsker at give størst mulig frihed til de 90% af myndighederne, der kan finde ud af at lede og styre myndigheden efter hensigten og koncentrere kontrol og vejledning mod de 10 %, der har vanskeligt ved det.

Befalingsmandskorpset skal styrkes
     Chefen for Hærstaben ønsker, at befalingsmandskorpset skal have en styrket rolle i Hæren. Det er hans indtryk, at befalingsmændene skal styrke kontinuitet og kompetencerne ved Hærens enheder. Generalen konstaterer, at der er stor efterspørgsel efter de dygtigste befalingsmænd. Talenter skal spottes tidligt og udvikles til befalingsmandskorpset og til officersuddannelsen.
     Chefsergent Henning Bæk forklarede sine ambitioner for sit virke i rollen som Hærchefsergent:
     - Jeg skal fortælle chefen for Hærstaben, hvad der rører sig ude i Hæren og formidle chefens ledelsesbudskaber for befalingsmændene, fastslår han. Derudover vil Henning Bæk bidrage til en strategi for befalingsmænd og arbejde for at øge det fremtidige dannelsesniveau for befalingsmandskorpset.
     - Vores befalingsmænd er dygtige, og vi bør give dem mere ansvar og flere opgaver. Officererne bør ikke påtage sig opgaver, som bedre kan løses af befalingsmændene, udtaler chefen for Opklaringsbataljonen på Bornholm, oberstløjtnant Brian Nissen. Han ser frem til, at der bliver etableret et særligt karrierespor for befalingsmænd inden for områderne uddannelse og operationer.

Andre emner
     Hærens chefer drøftede også disse emner under seminaret:
     - Materielmangler og -udfordringer samt nyt materiel på vej.
     - Føringskoncept for reaktionskampgruppen.
     - HR-strategien.
     - Hærens økonomi.
     - Uddannelser for Hærens officerer.

Hvad gør vi?
     Konferencen er et årligt tilbagevendende møde for Hærens chefer, hvor aktuelle emner drøftes. Konferencens drøftelser videreføres på efterfølgende chefmøder og udviklingsseminarer med videre.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5331-Haeren-foresatte-myndigheder--haerens-chefer-droefter-fremtiden.htm.

Tweet