NATO-træning sender PMV'er på værksted


PMV G4´s forbedrede beskyttelse betød, at PMV´en blev markant tungere. Belastningen fra vægtforøgelsen er der nu fundet en teknisk løsning på.

ons. 12. nov. 2014"Hærens enheder skal, indtil PMV G4 igen tilgår efter modifikationsprogrammet, i stedet anvende de mindre beskyttede PMV G3 og PMV PIRANHA. Det høje beredskab vil blive opretholdt, men det vil kræve særlige overvejelser ved en eventuel operativ aktivering af enhederne i form af en nøje vurdering og afvejning af det aktuelle trusselsniveau og operationsmiljø."

Modifikationsprogram Retrofit
  Modifikationsprogrammet løser bl.a. det problem, at justerhjulsspindlen beskadiges (bøjes) under drejninger.
   Tekniske undersøgelser har vist, at PMV M113 G4 er monteret med en justerhjulsspindel, som ikke lever op til de specificerede krav. Materialet i spindlerne er for svagt og beskadiges på grund af overbelastning.
   De tekniske løsninger til at forstærke PMV M113 G4 er nu udviklet på baggrund af omfattende tests på fuldt lastede køretøjer (20 tons). Testen blev gennemført i 2013 og omfattede mere end 2.000 kilometers kørsel, hovedsageligt i terræn.
  
   Den tekniske løsning blev godkendt i marts 2014 af såvel den tyske producent som et eksternt tysk testinstitut og omfatter:
   - Justering af undervognsgeometri. Herunder bæltestrammeren.
   - Montering af ny justerhjulsspindel i stærkere materiale.
   - Justering af bremsesystemet (eksisterende bremsesystem er godkendt til 20 tons).
   - Montering af nyudviklede forstærkede torsionsstænger.
  
   Den tekniske løsning er endvidere kontrolleret i et samarbejde mellem daværende Forsvarets Materieltjeneste og Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, hvorefter køretøjet blev godkendt i en 20 tons-konfiguration.
   De nødvendige komponenter til modifikationsprogrammet er bestilt, men forventes tidligst at kunne tilgå i januar 2015. Det skyldes primært leverandørens leveringstider på særligt torsionsstængerne. Da torsionsstængerne er nyudviklede, er der en leveringstid på 6-7 måneder.
   Der vil blive gennemført en endelig afprøvning november 2014 ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter forud for, at opdateringen bliver iværksat.
  
   Justerhjulet:
   Bæltet løber om et drivhjul forbundet til motoren forrest, derefter under vejhjulene, bag om et justerhjul og hænger hen over vejhjulene i sit returløb. Justerhjulet tjener til sikring af en konstant bæltespænding.
   Justerhjulet, der er monteret på en spindel/konsol, er ophængt på en justerarm, der kan bevæge sig i køretøjets længderetning og holdes spændt med en gasstøddæmper. Spindel/konsol er den del, der bliver belastet og bliver skæv med deraf følgende øget fejlrate. Konsekvensen er, at spindel/konsol skal skiftes.


En af Hærens bedst beskyttede pansrede mandskabsvogne, PMV version G4, tages ud af drift for at gennemgå et planlagt modifikationsprogram, der løser tekniske problemer på køretøjet. Den erstattes midlertidigt af den mindre beskyttede PMV M113 G3.

Det vil i en periode reducere den samlede flåde af PMV'er ved Hærens enheder og påvirker derfor uddannelsen og Hærens beredskab det kommende år. Det betyder, at Hæren nødvendigvis må prioritere og omfordele de tilbageværende PMV'er.

Den 60 år gamle PMV skal udskiftes
     Indtil Forsvaret om nogle år køber og får leveret en ny PMV-type som erstatning for M113-modellerne, må Hæren klare sig med PMV M113, G3 og G4 samt PMV Piranha. Derudover vil Hæren fortsat råde over det godt beskyttede infanterikampkøretøj CV90.
     Hærens pansrede mandskabsvogne, PMV M113, er produceret tilbage i 50'erne og er løbende blevet opdateret. Den seneste udgave er af typen "G4". Denne udgave blev udviklet på basis af den tidligere model "G3" i et antal, der tilgodeså behovet ved udsendte enheder i Afghanistan. Opgraderingen til G4 resulterede i hovedsagen i mere plads og i en bedre beskyttelse af soldaterne.
     Afprøvningen i f.m. opgraderingen til G4 viste, at der var problemer med enkelte komponenter, som havde svært ved at klare den større belastning. Derfor anmodede Forsvarets Materieltjeneste systemleverandøren om at udvikle en komplet opdateringspakke af undervognen.
     Der var på daværende tidspunkt ikke udviklet en teknisk og velafprøvet løsning, som kunne løse problemerne. Det er der nu. Dog mangler den endelige afprøvning, som forventeligt vil finde sted i november. Herefter vil Forsvaret være klar til at modificere PMV G4, så "hullet" frem mod indførelse af Hærens nye pansrede mandskabsvogne kan lukkes på en hensigtsmæssig måde.

Modifikationsprogrammet
     Efter hjemtagelsen af Hærens enheder fra Afghanistan er der sket et skifte i Hærens uddannelses- og træningsmønster, hvor Hæren nu træner målrettet mod at opstille reaktionsstyrker på højt beredskab, herunder til NATO Response Force (NRF)). Det har blandt medført en øget fejlrate på PMV G4.
     Fejlraten betyder, at det ikke er muligt at holde PMV G4 i drift på tilfredsstillende vis. Der er ikke udsigt til, at PMV G4 vil være til rådighed for enhederne til uddannelse, øvelser og beredskab i tilstrækkeligt omfang, før et modifikationsprogram er gennemført.
     Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har i samarbejde med Hærstaben som konsekvens heraf besluttet, at alle PMV G4 tages ud af drift for at blive klargjort til modifikationsprogrammet.
     Modifikationsprogrammet kan påbegyndes først i det nye år og gennemføres sådan, at de nødvendige PMV G4 til én reaktionskampgruppe vil være klar senest omkring årsskiftet 2015/2016.
     I takt med at de enkelte køretøjer bliver meldt klar, vil de igen tilgå Hærens enheder.
     Hærstaben og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse vil imidlertid konstant undersøge alle muligheder for at få gennemført modifikationsprogrammet så hurtigt som overhovedet muligt.

PMV G3 erstatter G4
     Modifikationen omfatter alle 65 køretøjer af typen PMV G4, hvoraf hovedparten indgår i Hærens Reaktionskampgruppe, som er på højt beredskab.
     Hærens enheder skal, indtil PMV G4 igen tilgår efter modifikationsprogrammet, i stedet anvende de mindre beskyttede PMV G3 og PMV PIRANHA. Det høje beredskab vil blive opretholdt, men det vil kræve særlige overvejelser ved en eventuel operativ aktivering af enhederne i form af en nøje vurdering og afvejning af det aktuelle trusselsniveau og operationsmiljø.
     Derudover vil det kræve en mindre omfordeling mellem Hærens enheder for at sikre, at de højest prioriterede enheder kan løse deres opgave. Det betyder, at visse enheder, der ikke er i beredskab eller på vej mod beredskab, ikke vil råde over PMV under uddannelsen i 2015.
     Det er ikke optimalt, men er en nødvendig prioritering for at sikre, at de højst prioriterede enheder har de bedst mulige betingelser under deres uddannelse og beredskabsperiode, indtil PMV G4 er modificeret og udleveret til enhederne igen.

Beskyttelsen af soldaterne indgår i de operative overvejelser
     Hærens beredskab kan opretholdes med blandt andet PMV G3 og PMV PIRANHA under modificeringsprocessen.
     Disse køretøjer yder soldaterne mindre beskyttelse end PMV G4. Derfor vil konkrete trusselsvurderinger i forhold til køretøjernes beskyttelsesgrad i endnu højere grad kunne påvirke en beslutning om at aktivere enheder på beredskab.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5267-Haeren-foresatte-myndigheder--nato-traening-sender-pmver-paa-vaerksted.htm.

Tweet