Aflyst: Uddannelse af reserven i 2013lør. 15. juni 2013"De kompetencer og kapaciteter Reserven har [står] ikke blot ubetinget og ubegrænset til rådighed i tid og rum."

Kilde: HPRD.


På baggrund af de ubønhørlige krav om besparelser har Forsvarskommandoen med en skrivelse af 11. Juni 2013 meddelt at:

"grunduddannelserne for officerer af reserven i hæren og flyvevåbnet samt videreuddannelsestrin 1 for officerer af reserven med planlagt start 2013 aflyses. De uddannelseshold, der allerede er påbegyndt, gennemføres som planlagt. Baggrunden for aflysningen er, at der i øjeblikket ikke er noget strukturelt eller operativt behov, der taler for gennemførelsen af de nævnte reserveofficersuddannelser."

I en separat skrivelse til de unge mennesker, der dermed ikke kan starte på grunduddannelsen meddeles det:
     "at aflysningen ikke må ses som et udtryk for, at forsvaret ikke har behov for personel af reserven fremadrettet. Det er faktisk det modsatte, der gør sig gældende. Derfor har vi i samarbejde med hjemmeværnet iværksat et størreanalysearbejde, som skal se på muligheder og fordele ved en styrket anvendelse af både frivilligt personel og personel af reserven i forsvarets fremtidige opgaveløsning. I den forbindelse bliver der blandt andet set nærmere på den fremtidige uddannelse af personel af reserven. Vi arbejder på, at forsvarets nye fleksible og modulopbyggede officersuddannelse også skal kunne dække behovet for uddannelse af reserveofficerer. Dette mener vi kan bidrage til både at effektivisere forsvarets officersuddannelser samt styrke integrationen mellem det faste personel og personellet i reserven"

HPRD ser naturligvis med stor alvor på dette. Vi har indskærpet over for FKO, at en negative effekt på motivation og tillid utvivlsomt bliver svær at undgå blandt reservisterne. Samtidig har vi forståelse for, at der skal spares og i den sammenhæng er det vigtigt, at understrege, at det ikke kun er reservens uddannelser der rammes, men at tilsvarende sker for liniens uddannelser.

HPRD ønsker at være en del af løsningen for Forsvaret også, når der skal træffes svære beslutninger. Vi vil derfor presse på for at den nye uddannelsesstruktur snarest muligt konkretiseres og udbydes. Vi har og vil gøre Forsvaret opmærksom på, at de kompetencer og kapaciteter Reserven har, ikke blot står ubetinget og ubegrænset til rådighed i tid og rum.
     Vi forstår at der skal besparelser til, men vi forventer at en ny struktur og reservens muligheder heri klarlægges snarest muligt, så den enkelte nuværende og kommende reservist kan beslutte om hun eller han fortsat vil være en del af en kompetent og relevant reserve, der skaber værdi for forsvaret, individdet og de civile arbejdsgivere.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4519-Personel-af-reserven--aflyst-uddannelse-af-reserven-i-2013.htm.

Tweet