Farvel til idræt og infirmerier"Det er helt uansvarligt."
Hans Christian Thoning (V) var som medlem af Forsvarsudvalget med til at beslutte nedskæringer på sundhedsområdet. Siden har han skarpt kritiseret, at det rammer Oksbøl - hans egen valgkreds. 

man. 27. maj 2013


Forsvarsforliget om sundhedsområdet:
  Budgetanalyserne af forsvaret har vist, at det er muligt at opnå bedre effektivitet i forsvarets udbud af sundhedsydelser. Der er på den baggrund enighed blandt forligspartierne om at iværksætte følgende to initiativer:
   For det første gennemføres en målretning af forsvarets sundhedsydelser. Ved målretningen opretholdes alle sundhedsaktiviteter for personel i direkte operative aktiviteter, herunder indkaldelse, udsendelse og hjemkaldelse ifm. operationer m.v.
   For det andet tages der skridt til at sikre bedre kapacitetsudnyttelse gennem en konsolidering af forsvarets infirmeristruktur, hvorved antallet af infirmerier reduceres og kapaciteten samles på et mindre antal centrale enheder.
   Efter gennemførsel af initiativerne vurderes det, hvorvidt der kan findes yderligere effektiviseringer på sundhedsområdet, eksempelvis gennem udlicitering af hele eller dele af området. Dette skal også ses i sammenhæng med øvrige strukturelle ændringer i forsvaret, som vil kunne muliggøre dette.Baggrund:
tors. 23. maj 2013: Venstre afviser at lukke infirmeriet

17 infirmerier samles til 5. Slut med idrætsledere og arbejdsgiverbetalt idræt. Ialt 159 fuldtidsstillinger nedlægges. Det er konsekvenser af det nye forsvarsforlig, som bl.a. Hans Chr. Thoning (V) har ansvaret for.

Sundhedsområdet blev direkte nævnt i det forsvarsforlig, der blev indgået november 2012:
     - Budgetanalyserne af forsvaret har vist, at det er muligt at opnå bedre effektivitet i forsvarets udbud af sundhedsydelser.
     På den baggrund valgte politikerne dels at gennemføre "en målretning af forsvarets sundhedsydelser" og dels at samle infirmerierne på "et mindre antal centrale enheder".
     De praktiske detaljer er det (som altid) overladt til Forsvaret at afklare. Forsvarskommandoen (FKO) har netop meldt ud, hvad det betyder for Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU).

Farvel til idrætten
     Blandt ændringerne er en "målretning af sundhedsydelser til det operative behov". Forligsteksten: "Ved målretningen opretholdes alle sundhedsaktiviteter for personel i direkte operative aktiviteter, herunder indkaldelse, udsendelse og hjemkaldelse ifm. operationer m.v."
     Dvs. at sundhedsaktiviteter, der ikke vedrører "direkte operative aktiviteter" skæres bort.
     Derfor er der nu farvel til arbejdsgiverbetalt idræt.
     Og farvel til 15 idrætsledere. Kun fem får lov at fortsætte.

Fra 17 lokale infirmerier til fem centrale
     Også landets infirmerier bliver ramt.
     Politikerne aftalte:
     "For det andet tages der skridt til at sikre bedre kapacitetsudnyttelse gennem en konsolidering af forsvarets infirmeristruktur, hvorved antallet af infirmerier reduceres og kapaciteten samles på et mindre antal centrale enheder."
     Det bliver nu omsat til praksis. FKO:
     "Centraliseringen medfører, at infirmerierne på følgende lokaliteter nedlægges: Frederikshavn, Flyvestation Ålborg, Skive, Holstebro, Oksbøl, Fredericia, Varde, Sønderborg, Korsør, Bornholm, Vordingborg samt Høvelte. Fremadrettet vil der være fem centrale infirmerier fordelt bredt over hele landet på følgende lokaliteter; Hvorup kaserne, Flyvestation Karup, Flyvestation Skrydstrup, Antvorskov kaserne og Flyvestation Skalstrup."
     17 lokale infirmerier skal dermed samles på fem centrale.
     Da Forsvaret i marts udpegede kaserner til lukning, gav det protester fra lokale politikere. Det er også tilfældet ved infirmeri-lukninger. Således har Hans Chr. Thoning - tidl. borgmester i Blåvandshuk, valgt for Venstre i Oksbøl til Folketinget og medlem af Forsvarsudvalget (tidl. formand) - i torsdags offentligt kritiseret beslutningen om lukningen i netop Oksbøl. Han kaldte beslutningen for "helt uansvarlig" og stiller dermed spørgsmål ved Forsvarets professionelle vurderinger.

159 fuldtidsstillinger
     Ændringerne betyder en række nedlægninger af stillinger.
     Ved Forsvarets Sundhedstjenestes sundhedsdivision nedlægges 125 stillinger. Fordelingen på regioner er: 24 i Nordjylland, 18 i Midtjylland, 29 i Syddanmark, 29 på Sjælland, 19 i Hovedstaden samt 6 på Bornholm.
     Reduktionen af idrætsledere medfører, at der nedlægges 15 stillinger, fordelt over hele landet.
     Øvrige effektiviseringer af forsvaret, som berører Forsvarets Sundhedstjeneste, bl.a. udfasning af arbejdsgiverbetalt idræt og mindre administration, vil medføre 19 stillingsnedlæggelser.
     Samlet set nedlægges der 159 fuldtidsstillinger ved Forsvarets Sundhedstjeneste, heraf tre chefstillinger. Da flere af stillingerne er ubesatte, vil der være tale om at nedlægge ca. 80 besatte stillinger.
     Stillingsnedlæggelser forventes effektueret fra maj 2013.
     FKO påpeger, at stillingsnedlæggelserne må forventes at medføre afskedigelser, men Forsvaret vil i første omgang søge at omplacere medarbejdere og herefter udnytte naturlig afgang samt indgå aftaler om frivillig fratræden. Forsvaret er dog også nødsaget til at sikre, at der er den rigtige sammenhæng mellem den enkelte medarbejders kompetencer og den stilling, som skal bestrides, anfører FKO.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4483-Oksboellejren--farvel-til-idraet-og-infirmerier.htm.

Tweet